TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ CỦA KHOA SAU ĐẠI HỌC

1. Tên Tiếng Việt: Khoa Sau đại học

2. Tên Tiếng Anh: Faculty of Graduate

3. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

4. Điện thoại: 02703.833.668

5. Email: khoasdh@mku.edu.vn

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA SAU ĐẠI HỌC

1. Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng sau đại học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

2. Góp phần cũng cố và nâng cao uy tính, thương hiệu của nhà trường.

3. Tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên trong trưởng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn.

4. Tăng thêm doanh thu cho nhà trường.

ĐIỀU IV: Khoa Sau đại học là đơn vị chịu sự quản lý, lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu Long, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý của Nhà nước

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trưởng Đại học Cửu Long theo quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành.

NHIỆM VỤ

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về quản lý chất lượng đào tạo sau đại học, phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học.

1. Nhiệm vụ chiến lược

a. Khoa Sau đại học thực hiện quản lý thống nhất công tác đào tạo sau đại học trong toàn trưởng một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.

b. Khoa Sau đại học phối hợp với các Khoa chuyên môn, Viện, Trung tâm và các Phòng ban chức năng trong Trường tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và các hoạt động đào tạo sau đại học để thực hiện chiến lược về phát triển quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học của Trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học các ngành của trưởng theo quy định của Bộ GD & ĐT, phù hợp với sự phát triển chung của trưởng.

b. Chủ tri soạn thảo Quy định tổ chức và Quản lý đào tạo sau đại học của nhà trường.

c. Tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô đào tạo sau đại học, đa dạng hoá các loại hình đào tạo trên cơ sở phù hợp với yêu cầu xã hội, điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, ngành nghề đào tạo. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, với các đơn vị chức năng xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy; quản lý các dự án đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

d. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng kết hợp, hợp lý giữa đảo tạo tri thức nghề nghiệp với kỹ năng thực hành, năng lực sáng tạo. Từng bước tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới, khu vực phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Phối hợp với Khoa chuyên môn và các đơn vị chức năng thực hiện kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, đề xuất tiền thù lao cho giảng viên; theo dõi việc học tập của học viên. Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Khoa, Bộ môn, kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện …

e. Xây dựng chuyên ngành Quản trị kinh doanh trở thành ngành mũi nhọn trong đào tạo. Thực hiện mở các lớp đào tạo chất lượng cao bằng hình thức đào tạo theo chương trình tiên tiến, liên kết đào tạo đồng cấp bằng với các đại học nước ngoài những ngành có lợi thế.

f. Đề xuất phương hướng phát triển, phối hợp với các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Cửu Long.

g. Là thường trực Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, phối hợp với Trung tâm tuyển sinh, các Khoa chuyên môn, Phòng KT&ĐBCL đề xuất, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh trình Hội đồng xem xét phê duyệt.

h. Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, lưu trữ hồ sơ học viên sau đại học, các tài liệu liên quan theo quy định.

i. Đề xuất danh sách Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, hướng dẫn quy trình thủ tục giao đề tài, phản biện và bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Cửu Long. j. Quản lý cấp phát văn bằng Thạc sĩ theo quy định.

k. Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cửu Long và theo Quy định của Luật Giáo dục đại học.

l. Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đào tạo sau đại học.

m. Thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo sau đại học theo yêu cầu của trường và cấp trên.

n. Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC